De Algemene- en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1  Algemeen

1.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Laminaat Concurrent uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten.

1.2  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Laminaat Concurrent en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2  Offertes

2.1  Alle door Laminaat Concurrent uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

2.2  De door Laminaat Concurrent uitgebrachte offertes zijn geldig tot een maximum van 10 werkdagen na dagtekening. Binnen de termijn van 10 werkdagen heeft Laminaat Concurrent het recht om foutief vermelde prijs schriftelijk aan te passen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1  De wederpartij kan via contact een aanvraag doen voor een offerte aan Laminaat Concurrent. Laminaat Concurrent is pas gebonden aan de overeenkomst indien de door Laminaat Concurrent gezonden offerte ondertekend door de wederpartij is terugontvangen, op dat moment komt een overeenkomst tussen de partijen tot stand. Bij annulering van de order brengen wij 20% annuleringskosten in rekening.

3.2  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft Laminaat Concurrent het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.

3.3  Laminaat Concurrent kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.

3.4  De wederpartij dient op de offerte die hij of zij ontvangt van Laminaat Concurrent, zijn of haar telefoonnummer te vermelden.

Artikel 4  Prijs

4.1  Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4.2  Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Laminaat Concurrent de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Na verhoging van de prijs door Laminaat Concurrent heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.

4.3  De door Laminaat Concurrent gehanteerde standaard prijzen zijn af bedrijf, kosten voor leveren, leggen van de vloer en andere services kunnen offertes voor worden aangevraagd.

Artikel 5  Levertijden

5.1  De door Laminaat Concurrent opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.

5.2  Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Laminaat Concurrent worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.

5.3  Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

5.4  Zodra aan Laminaat Concurrent bekend is wanneer de levering ongeveer kan plaatsvinden wordt de datum telefonisch doorgegeven aan de wederpartij.

Artikel 6  Levering

6.1  Door Laminaat Concurrent wordt telefonisch gemeld dat de roerende zaken gereed liggen voor aflevering.

6.2  De levering geschiedt af bedrijf.

6.3  Zodra de roerende zaken het bedrijf verlaten zijn deze voor rekening en risico van de wederpartij.

6.4  Indien de wederpartij wenst dat de roerende zaken worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij.

6.5  De wederpartij dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de roerende zaken te ondertekenen bij levering.

Artikel 7  Retourneren/ruilen

7.1  Retourneren / ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 7 dagen na levering; de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij.Tevens is de wederpartij 15% van het totale factuurbedrag verschuldigd als retournering kosten.

7.2  Het retourneren/ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien de roerende zaken in de originele staat verkeren.

7.3  Uitgesloten van retourneren/ruilen  zijn de plinten, profielen en accessoires, alsmede de speciaal bestelde artikelen.

Artikel 8  Betaling

8.1  Bij levering van de roerende zaken aan de wederpartij dient de wederpartij het factuurbedrag contant te betalen.

8.2  Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag contant te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Laminaat Concurrent het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom.

Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.

8.3   De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud

Laminaat Concurrent blijft eigenaar van de geleverde roerende zaken zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde roerende zaken zorgvuldig te behandelen en kan deze roerende zaken niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10  Klachten en aansprakelijkheid

10.1  Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de roerende zaken door middel van een aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van Laminaat Concurrent. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Laminaat Concurrent niet meer verplicht de klachten in behandeling te nemen.

Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde roerende zaken niet meer verkeren in de staat waarin het werden aangeleverd.

10.2  Laminaat Concurrent is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben en die de netto factuurwaarde van de roerende zaken te boven gaan. Laminaat Concurrent zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Laminaat Concurrent voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11  Garantie

11.1  Voor alle door Laminaat Concurrent geleverde roerende zaken geldt de fabrieksgarantie.

11.2  Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde roerende zaken doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de roerende zaken, zal Laminaat Concurrent de klacht in behandeling nemen doch de kosten van de vergoeding of vervanging van de roerende zaken zullen dan voor de wederpartij zijn. Een en ander overeenkomstig de garantieregeling van de fabriek.

Artikel 12  Ontbinding

Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Laminaat Concurrent gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Laminaat Concurrent het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Laminaat Concurrent ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13  Geschillen en toepasselijk recht

13.1  Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigings- plaats van Laminaat Concurrent.

13.2  Op alle overeenkomsten met Laminaat Concurrent waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

Fully Responsive

Avada's responsive framework ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Screen Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Premium Sliders

Avada includes four premium sliders that help your content stand out to your viewers!

Make Your Content Stand Out

We include the Layer Slider, Revolution Slider, Fusion Slider and Elastic Slider.

Amazing Elements

Avada offers incredible elements that allow you to create a beautiful site for your online presence.

Build Something Beautiful

Dozens of well designed shortcodes loaded with options gives you freedom.

Unlimited Colors

Avada offers color options for every element you see, take control of your colors.

Change Any Element

We included a backend color picker for unlimited color options. Anything can be changed, including gradients!

Andere services

Lid est laborum dolo rumes fugats untras. Etharums ser quidem rerum facilis dolores tium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi archgit, magnam aliquam quaerat voluptatem. Asunt in anim uis aute irure dolor ins. Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes ser.

Why Choose Us

   • Fully responsive so your content will always look good on any screen size
   • Awesome sliders give you the opportunity to showcase important content
   • Unlimited color options with a backed color picker, including the gradients
   • Multiple layout options for home pages, portfolio section & blog section
   • We offer free support because we care about your site as much as you do.

What Client’s Say

Amazing theme and top class support, as I’m a beginner, Luke helped me above and beyond and was more than patient, his responses were quick and he has a genuine care for you to enjoy and move forward with your theme! Highly recommended!
Lucasgriffin, Avada
I bought this theme and i would like to recommend it to every one interested in building a website without knowledge of php or html. It is very convenient and the customer service is very reactive. I will say it in French “Bravo” for this work!
Aajami, Avada
Let me say something. You have an amazing theme and amazing/awesome support. They helped me on weekend. This is what I call an “extra mile” in customer relationship. So I gave 5 stars for the theme and if I could, I’d give 10 stars for support.
Gojcus, Avada